Anonim Şirket Avukat Bulundurma Zorunluluğu


ANONİM ŞİRKET AVUKAT BULUNUDURMA ZORUNLULUĞU

Son zamanlarda Baro Başkanlıkları tarafından anonim şirketlere, sözleşmeli veya sigortalı avukat bulunup bulundurmadıklarına ilişkin yazı gönderilmektedir.  Anonim şirketler tarafından Yasalarca düzenlenmiş bu zorunluluğa uyulmaması halinde idari para cezası ile karşılaşılması muhtemeldir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu, yerine getirilmesi gereken bir yük olarak değil aslında uzun vadede şirketin lehine bir durum olarak görülmelidir.

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesinin üçüncü fıkrasında yer almaktadır. Anılan hüküm şu şekildedir:

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırBu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.”

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere avukat bulundurma zorunluluğu tüm anonim şirketler için öngörülmemiştir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ‘en az sermaye tutarı’ başlıklı 332. maddesi ile anonim şirketler için öngörülen asgari esas sermaye miktarı 50.000-TL’dir. İşbu tutar üzerinden hareketle esas sermaye miktarı 250.000-TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Bu zorunluluk;

  • Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL ve üzeri olan anonim şirketlerde tüzel kişilik kazanılması ile birlikte (yani şirketin ticaret siciline tescil edilmesi ile birlikte);
  • Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL’nin altında ancak sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğmaktadır.

İDARİ YAPTIRIM

Anonim şirket avukat bulundurma zorunluluğu sadece bir yükümlülük olarak konulmamıştır. Bunun yanında bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde uygulanacak yaptırıma da yer verilmiştir. Bu yaptırım hem anonim şirketler hem de yapı kooperatifleri için geçerlidir.

Buna göre avukat bulundurma zorunluluğuna uyulmazsa; bu yükümlülüğe uyulmayan her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaş üstü işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarının 2 aylık (brüt) miktarı kadar idari para cezası söz konusu olur. Bu cezayı vermeye yetkili mercii Cumhuriyet savcılığıdır. 2021 yılı döneminde her ay için 7.155,00 TL olarak uygulanacaktır.

ANONİM ŞİRKET AVUKAT ÜCRETİ 2021

Anonim şirket avukat bulundurma zorunluluğu nedeniyle veya zorunluluk harici avukatla sözleşme yapılmak istendiği zaman burada bir avukatlık ücreti söz konusu olacaktır. Esas itibariyle bu ücret avukat ile müvekkil arasında serbest şekilde belirlenir.

İlgili firmanın özelliklerine göre ve genel olarak avukat barolarının belirlediği ücret tarifesi çerçevesinde, yapılacak işlerin kapsamına göre bir miktar belirlenir. Ancak her halükarda en az baronun belirlediği asgari miktar kadar olmalıdır.

Şirketlerde Avukat Bulundurmanın En Az Ücreti 2021

Anonim Şirketler İçin

3405 TL

Yapı Kooperatifleri İçin

2270 TL

Anonim şirket avukat ücreti 2021 yılında en az bu tutarda olsa da yukarıda da belirttiğimiz üzere bu miktar ilgili şirketin işleri ile ilgili olarak değişebilecektir. Bu konuda net bir bilgi almak adına bu konuda deneyimli avukatlara başvurulmalıdır.