İşten Çıkarma Yasağına Rağmen İşçinin İşten Çıkartılması


Bilindiği üzere TBMM’de kabul edilen 7244 sayılı Torba Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır. Torba Kanun kapsamında yapılan değişikliklerden biri de 4857 sayılı İş Kanuna eklenen geçici 10. maddedir. Madde metni doğrultusunda işveren tarafından işçiler işten çıkarılamayacaktır. İşçi lehine olan bu işten çıkarma yasağı 3 ay süreyle sınırlı tutulmuştur. Tabii ki bu yasak geniş yorumlanmamalıdır. Yine ilgili madde de İş Kanununda işverenin haklı sebeple fesih hakkını tanımlayan 25. Madde ile belirlenen iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan haller kapsam dışı bırakılmıştır. Bu doğrultuda İş Kanunu 25. Madde kapsamında işten çıkarılmalar söz konusu olabilecektir. Özetle; 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren İş K. 25. Madde de sayılan nedenler hariç olmak üzere işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilemeyecektir.

İşçilerin aklında şu önemli soru vardır: İşveren 17 Nisan 2020 tarihten sonra iş sözleşmesini feshetmesi halinde iş sözleşmesinin akıbetinin ne olacağıdır?

Bilindiği üzere İş Hukukuna hakim olan ilkelerin başında “Feshin Son Çare Olma” ilkesi vardır. Bu ilke gözetilerek geçici 10 madde de belirtildiği üzere kanun işverene birtakım haklar tanınmıştır. Bu hakların en başında ise işveren, işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecektir. Ücretsiz izin işçiye haklı nedenle fesih hakkı verirken geçici 10. Madde ile işçi tarafından ücretsiz izne ayrılması sebebi ile fesih hakkı ortadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda işveren, işçinin muvafakatini almadan ücretsiz izne çıkartma hakkına sahiptir. Salt bu nedenle işçi iş sözleşmesini feshedemeyecektir.

Gerek işçiyi gerek işvereni koruyan hükümler doğrultusunda işveren tarafından iş sözleşmesinin İş K. 25. Madde de sayılan hallerden bir başka nedenle feshetmesi halinde haksız fesih söz konusu olacaktır. İşçi bu durumda şartların mevcudiyeti halinde iş güvencesinin tesisi bakımından en önemli hukuki kurum olan işe iade davasından faydalanabilecektir ve bu dava ile kaybetmiş olduğu işine tekrar dönebilecektir.

İşe iade dava sürecini, yapılması gereken hukuki işlemleri ve bu davanın sonuçlarıyla ilgili makalemize ve yönlendirmelerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://libertalaw.com/tr/blog/ise-iade-davasi-sonuclari-40

http://libertalaw.com/tr/blog/ise-iade-davasi-39