İCRA İFLAS HUKUKU


İcra, halk deyiminde genel anlamda bir borcun tahsil edilerek alacaklının haklı alacağına kavuşması anlamına gelir. Ancak icra hukuku sadece alacağın tahsil edilmesine yönelik bir hukuk dalı değildir. Borçların tahsilinin yanı sıra Mahkeme Kararı gibi ilamların yerine getirilmesine de aracılık etmektedir. İcra işlemleri, takip esasına dayanmaktadır ve bu doğrultuda takip dosyalarının sıkı bir şekilde takip edilerek sonuca ulaştırılması gerekmektedir. Ofisimizce icra dosyalarının dosyaların hazırlanmasından tahsil edilmesine kadarki süreç alanında uzmanlaşmış tahsilat odaklı avukatları ve takip elemanları ile yürütülmekte olup, bu doğrultuda hizmet verdiğimiz bireysel ve birçok kurumsal müvekkillerimizin icra dosyaları hızlı ve etkin şekilde sonuca bağlanmaktadır.

Alacağın tahsili, salt evrak üzerinden yürütülecek bir işlem olmayıp borçlunun nev-i şahsına münhasır durumu ile de ilintili birtakım tercih ve araştırmaları da gerektirebilir. Büromuz alacağın miktarı veya hacminden bağımsız olarak, müvekkillerimizin talep ve tercihlerine göre, iş bu alacağın tahsili veya borçlusunun bu alacaktan haberdar edilmesi konusunda “alacaklının öznel hislerini tatmin edecek şekilde” hukuki işlemler yürütme konusunda da ehildir.

  • Alacağın tahsili amacıyla icra ve iflas işlemlerinin takibi, 
  • Alacaklı ve borçlu taraf arasında borç tasfiyesi yapılması, gerekli protokollerin hazırlanması, 
  • Teminat İşlemleri, 
  • Mahkeme kararlarının infazı
  • Konkordato ve flaş erteleme işlemleri
  • Çek şikayeti ve çek cezaları

 

#alacak #tahsilat #haciz #icraavukatı #borçlu #ataşehir #alacağımıalamıyorum #istanbulicraavukatı #alacaklı #senet #çek #icra #icratakibi #takipitiraz #çekşikayeti #çekcezası